Материалдарды жіберу

Материалды жіберу үшін сізге қажет Жүйеге кіру немесе Тіркелу.

Материалды жіберуге дайындаудың бақылау тізімі

Жіберу процесінің кезеңдерінің бірі ретінде авторлар материалдың барлық келесі тармақтарға сәйкестігін тексеруі керек, егер олар осы талаптарға сәйкес келмесе, материалдар авторларға қайтарылуы мүмкін.
  • Бұл материал бұрын жарияланбаған, сондай-ақ басқа журналда қарастыру және жариялау үшін ұсынылмаған (немесе редактордың ескертулерінде түсіндірілген).
  • Материалмен бірге файл OpenOffice, Microsoft Word немесе RTF құжаты форматында ұсынылған.
  • Мүмкіндігінше сілтемелер үшін толық интернет-мекенжайлар (URL) келтірілген.
  • Мәтін бір жол аралықпен терілген; 12 тармақтағы қаріп кеглі қолданылады; бөлектеу үшін курсив қолданылады, астын сызу емес (URL мекенжайларын қоспағанда); барлық иллюстрациялар, графиктер және кестелер мәтіндегі тиісті орындарда орналасқан, құжаттың соңында емес.
  • Мәтін стилистикалық және библиографиялық талаптарға сәйкес келеді Авторларға арналған нұсқаулық, «Журнал туралы» беттен табуға болады.

Мақалалар

Әдепкі бөлім саясаты

Құпиялылық туралы мәлімдеме

Осы журналдың сайтында енгізілген электрондық пошта аттары мен мекенжайлары тек осы журналда көрсетілген мақсаттар үшін қолданылады және қандай да бір басқа мақсаттар үшін пайдаланылмайды немесе басқа адамдар мен ұйымдарға ұсынылмайды.